Hoppa till innehåll

Sekretesspolicy

Klimatime Group AB värdesätter din personliga integritet

Klimatime Group AB ("vi", "oss", "vår") strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med en hög skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som kund eller besökare på vår webbplats. Om du har frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan under rubriken "Kontaktuppgifter".

Personuppgiftsansvarig Vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och säkerställer att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vår behandling av dina personuppgifter Tabellen nedan visar varifrån vi får dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål de behandlas, den rättsliga grund som vi baserar behandlingen på och hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Du är inte skyldig att dela dina personuppgifter med oss. Men om du väljer att inte dela några personuppgifter med oss kommer vi inte att kunna sälja eller leverera produkter till dig, tillhandahålla kundservice, skicka marknadsföring till dig eller på annat sätt interagera med dig för att tillhandahålla våra tjänster.

Information om våra kunder

Källa till data

Kategorier av personuppgifter

Syfte med behandlingen

Rättslig grund

Från dig eller folkbokföringsregistret (på din begäran)

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer eller samordningsnummer

Administrera ditt köp, t.ex. identifiering och ålderskontroll, ta emot beställningen och leverera produkten

Uppfyllande av avtal

Från dig

Namn, e-postadress och eventuella andra personuppgifter som du väljer att dela med vår kundtjänstpersonal

Tillhandahålla kundservice relaterad till köp och klagomål

Uppfyllande av avtal

Från dig

Namn, e-postadress och andra personuppgifter som du väljer att dela med vår kundtjänstpersonal

Tillhandahålla kundservice

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att ge dig kundservice på begäran (intresseavvägning)

Från dig

Namn, e-postadress, mobilnummer, tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du har köpt

Analysera ditt beteende online, anpassa och skicka marknadsföring till dig

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster (intresseavvägning)

Från dig

Namn, e-postadress, information om ditt köp och användning av produkten

Administrera returer

Uppfyllande av avtal

Från dig

Namn, e-post, information om dina köp

Följa tillämplig lagstiftning, t.ex. lagar om reklamationer, redovisning, skatt och produktsäkerhet

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter

Från dig själv

Namn, e-postadress, information om dina köp

Skydda våra rättsliga intressen, t.ex. vid utebliven betalning

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att skydda våra rättsliga intressen, t.ex. att få betalt (räntebalansering)

Information om besökare på våra webbplatser

Källa till data

Kategorier av personuppgifter

Syfte med behandlingen

Rättslig grund

Via cookies på våra webbplatser

Tekniska data, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID, webbläsare, andra data från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du har köpt eller tittat på på vår webbplats

Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig

Samtycke

Via cookies på vår webbplats

Tekniska data, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID, webbläsare, andra data från cookies eller liknande spårningsteknik

Säkerställa att vår webbplats fungerar

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att säkerställa att vår webbplats fungerar som planerat (intresseavvägning)

Via cookies på vår webbplats

Tekniska data, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID, webbläsare, andra data från cookies eller liknande spårningsteknik

Utveckla vår webbplats, t.ex. baserat på hur webbplatsen används

Samtycke

Profilering Vi kan sammanställa information om dig från olika källor för att dra slutsatser om dina intressen och ditt beteende online. Detta kallas profilering. Med hjälp av profilering kan vi skapa en kundprofil som innehåller information om vad du har köpt av oss och vilka produkter du har visat intresse för på våra webbplatser. Syftet med vår profilering är att säkerställa att den marknadsföring som skickas till dig, t.ex. personliga erbjudanden eller riktade annonser, är relevant.

Våra kanaler på sociala medier Vi behandlar personuppgifter som vi får tillgång till via våra kanaler på sociala medier för att marknadsföra oss själva och våra produkter och interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och partners. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra produkter samt interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning). Personuppgifterna behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. För information om plattformens behandling av personuppgifter i samband med ditt besök på våra kanaler på sociala medier, vänligen se respektive plattforms integritetspolicy.

Med vem delar vi dina personuppgifter? Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon (tredje part), förutom i situationer som krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller uppfylla de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellen nedan anges situationer där dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tredje part

Syfte med delning

Leverantörer och partner

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika leverantörer och/eller partners om sådana leverantörer eller partners behöver dina personuppgifter för att fullgöra sina uppdrag för oss, t.ex. transportörer.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter när det krävs för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Avyttring

Om vi avser att överlåta hela eller delar av vår verksamhet kan personuppgifter komma att delas med en potentiell köpare.

Dina rättigheter Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter du har som registrerad enligt GDPR.

Rätt att återkalla samtycke När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som rättslig grund har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges längst ned i denna integritetspolicy.

Rätt till information Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering), information om säkerhetsåtgärder som vidtas vid överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES samt, om uppgifterna inte har inhämtats från dig, var uppgifterna kommer ifrån.

Rätt till rättelse Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dessa utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering Du har ofta rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Detta är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlades, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund.